Algemene voorwaarden | Lieferungs und Zahlungsbedingungen

‘‘Algemene voorwaarden’’

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VEEHANDEL

@ Maart 2014 Eigendom Vee&Logistiek Nederland. Alle rechten voorbehouden

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

1.1 a. Veehandelaar: de gebruiker van deze voorwaarden en lid van Vee&Logistiek Nederland die optreedt in zijn hoedanig van inkoper of optreedt als gemachtigde of lasthebber van inkoper. Onder Veehandelaar wordt ook begrepen het bedrijf van Veehandelaar waaronder diens personeel en van personen, die door Veehandelaar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
b. Afnemer: degene die voor zichzelf of namens een ander vee van Veehandelaar koopt;
c. Overeenkomst: overeenkomst betreffende de dienstverlening bij koop en verkoop van (landbouw)huisdieren waaronder ten minste begrepen paarden, geiten, varkens, runderen en schapen en/of koop en verkoop van deze (landbouw) huisdieren;
d. Opdrachtgever: degene in wiens opdracht de Veehandelaar, al dan niet op eigen naam, dieren inkoopt;
e. Leverancier: de producent van vee en de niet-producent die voor zichzelf of namens een ander vee verkoopt;
f. Protocol: een door het bestuur van Vee&Logistiek Nederland vastgesteld set van regels en afspraken betreffende de door betrokkenen te volgen werkwijze bij gebreken op het vlak van diergezondheid zoals dierziekten;
g. AVVC: Algemene Veevervoerscondities uitgegeven door de Stichting Vervoeradres, gevestigd te ’s-Gravenhage aan het Statenplein 2 (2582 EW), www.vervoeradres.nl;
h. Vee&Logistiek Nederland: de vereniging Vee&Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer (Postbus 251, 2700 AG).
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Veehandelaar strekkende tot aankoop van dieren van welke aard van zijn Leverancier, met inbegrip van daaraan verbonden service en adviezen, alsmede op overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Veehandelaar slechts bindend, indien Veehandelaar uitdrukkelijk schriftelijk daarmee instemt.
1.4 Algemene (verkoop)voorwaarden van Leverancier en van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.5 Behoudens het bepaalde in het zesde lid kunnen naast Veehandelaar ook anderen zoals Opdrachtgever in een voorkomend geval een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
1.6 Alle rechten op deze inkoopvoorwaarden waaronder het gebruiksrecht berusten bij de Vee&Logistiek Nederland. Gebruik door anderen dan de Veehandelaren bedoeld in het eerste lid sub a is verboden. Van dit verbod kan het bestuur van Vee&Logistiek Nederland ontheffing verlenen. Degene die deze inkoopvoorwaarden zonder toestemming van Vee&Logistiek Nederland gebruikt, verbeurt aan de Vee&Logistiek Nederland een boete van € 10.000,- onverminderd de rechten van de Vee&Logistiek Nederland op vergoeding van kosten en schade.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en biedingen

2.1 Alle biedingen en adviezen van Veehandelaar zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door Leverancier of Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2 De prijzen gelden per dier, per kilo levend gewicht of per kilo geslacht gewicht. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting.De opgegeven prijs is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Veehandelaar opgegeven prijs en andere kostenfactoren. Wanneer één of meer van deze kostenfactoren, na de aanbieding, maar voor de levering stijgt, heeft de Veehandelaar het recht die verhogingen in redelijkheid door te berekenen en de (netto)inkoopprijs te verlagen. Onder meer kan dit gebeuren bij wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover buitenlandse valuta.
2.3 Leverancier stelt voorafgaand aan of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst, Veehandelaar en diens Opdrachtgever in kennis van de meest recente veterinaire positie van de te leveren dieren, waaronder gegevens omtrent keuringen, weging en inentingen alsmede veterinaire rapportages en veterinaire historie.
2.4 Veehandelaar spant zich naar beste vermogen in de overeenkomst uit te voeren. Leverancier is ermee bekend dat Veehandelaar uitsluitend handelt in zijn hoedanigheid van tussenpersoon die de verkochte dieren doorlevert aan anderen. Veehandelaar is aldus niet in staat alle voor Leverancier mogelijk relevante informatie aan Leverancier te verschaffen en Leverancier is zich daarvan bewust.

Artikel 3 - Levering en risico-overgang

3.1 De plaats van aflevering is het adres dat de Veehandelaar heeft aangegeven.
3.2 Leverancier is gehouden de dieren op het door Veehandelaar aangegeven tijdstip af te leveren op de overeengekomen plaats van aflevering. Indien Leverancier niet of niet tijdig alle dieren waarop de overeenkomst betrekking heeft, levert, is Leverancier zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Veehandelaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast is Leverancier gehouden de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever geleden schade, waaronder – doch niet uitsluitend – de kosten van door de Veehandelaar georganiseerd transport, stalling en voer, te voldoen vermeerderd met de uren die Veehandelaar hieraan besteedt, een en ander met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
3.3 Indien een afgesproken tijdstip ontbreekt, gaat het eigendom en het risico van de te leveren dieren over op Veehandelaar of diens Opdrachtgever op het tijdstip dat de dieren de laadklep verlaten.
3.4 Bij inkoop van dieren bestemd voor de slacht, draagt Leverancier het risico dat de dieren niet worden goedgekeurd.

Artikel 4 – Transport

4.1 Leverancier draagt zorg voor het vervoer van de dieren en voldoende verzekering van de aansprakelijkheid in de ruimste zin des woords.
4.2 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar of Opdrachtgever zorg draagt voor het vervoer van dieren, zijn op dat vervoer de AVVC aanvullend van toepassing: artikel 11 AVVC alsmede overige bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Tijdens de duur van het transport ontstane schade komt ten laste van Leverancier. Leverancier draagt zorg voor voldoende verzekering van het vervoer, waaronder een vracht- en aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.
4.3 Indien Leverancier bij dat vervoer gebruik maakt van aan Veehandelaar toebehorende zaken zoals veetransportmiddelen of diensten van Veehandelaar, vrijwaart Leverancier Veehandelaar voor alle schade die Veehandelaar, Leverancier, Opdrachtgever of derden onder andere ten gevolge van gebreken aan die zaken of fouten van Veehandelaar, mochten lijden.
4.4 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar zorg draagt voor het transport of een gedeelte daarvan, sluit Veehandelaar alle aansprakelijkheid voor schade die tijdens dat transport is ontstaan uit. Veehandelaar sluit in het bijzonder aansprakelijkheid uit voor tijdens of ten gevolge van het transport ontstane schade waaronder gebreken aan dieren, besmetting van of door dieren, dood van dieren alsmede beschadiging van eigendommen van Afnemer of derden. Artikel 8 is van toepassing.
4.5 Behoudens tegenbewijs, is Leverancier steeds de organisator of vervoerder in de zin van de EG-Transportverordening (nr. 1/2005) en draagt ook uit dien hoofde zorg voor de voor het transport noodzakelijke gegevens en documenten.
4.6 Indien Leverancier juridisch of feitelijk niet de organisator of vervoerder is of kan zijn, is Afnemer de organisator of vervoerder. Indien Veehandelaar dat wenst, is Leverancier gehouden niet Veehandelaar maar rechtstreeks diens Afnemer aan te spreken voor schade tenzij de schade verwijtbaar is aan Veehandelaar.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Leverancier is te allen tijde gehouden keur- en weeggelden alsmede andere verschotten en heffingen aan Veehandelaar te voldoen. Veehandelaar is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.
5.2 Veehandelaar heeft het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien sprake is van mogelijke tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Leverancier. Daaronder vallen niet uitsluitend gebreken aan de geleverde dieren of het vermoeden dat die gebreken bestaan, niet tijdige levering en onjuistheden in de facturen van Leverancier.
5.3 Veehandelaar voldoet de facturen van Leverancier in contanten of per bank zulks ter keuze van Veehandelaar en uiterlijk binnen dertig dagen na uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Veehandelaar onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, arbeidsconflicten, transportmoeilijkheden, transportverboden, dierziektencrises en naar aanleiding daarvan getroffen overheidsmaatregelen zoals handels- en vervoersbeperkingen, brand, ziekte van Veehandelaar of bij Veehandelaar werkzame personen en andere storingen in het bedrijf van Veehandelaar of dat van de Opdrachtgever of leveranciers van Veehandelaar.
6.3 Bij overmacht heeft Veehandelaar de mogelijkheid om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Veehandelaar in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens voor zover Veehandelaar voordeel mocht hebben genoten ten gevolge van de overmacht.

Artikel 7 – Garanties

7.1 Leverancier garandeert dat:
a. de geleverde dieren gezond zijn en vrij van ziekten, lichaamsvreemde stoffen, verontreiniging en afwijkingen anderszins;
b. de geleverde dieren beantwoorden aan de overeenkomst, waaronder de geschiktheid de dieren te gebruiken voor de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever aangegeven doeleinden;
c. hij bevoegd is over de dieren te beschikken;
d. de dieren geschikt zijn voor transport en voldoen aan de bij of krachtens de Transportverordening gestelde eisen;
e. de dieren zijn voorzien van de van overheidswege of ketenpartners verplicht gestelde merken en conform de toepasselijke regelgeving zijn geregistreerd;
f. de dieren zijn voorzien van de bij of krachtens de wet verplicht gestelde transportdocumenten;
g. de dieren voldoen aan overige wettelijke eisen.
7.2 Indien een dier meer dan de gebruikelijke kosten veroorzaakt zoals kosten voor extra voeding, medicijnen of destructie, komen die kosten voor rekening van Leverancier.
7.3 Leverancier vrijwaart Veehandelaar voor boetes, heffingen, administratiekosten, leges en andere kosten die Veehandelaar maakt ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen van Leverancier zoals vermeld in het eerste lid.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. verrichte werkzaamheden, voor zover de wet zulks toestaat en behoudens grove roekeloosheid of opzet van Veehandelaar;
b. fouten of gebreken in of ten gevolge van door derden of Leverancier ter beschikking gestelde gegevens of verstrekte adviezen;
c. vertraging in de afgifte van de dieren voor zover die in de risicosfeer van de Veehandelaar ligt.
8.2 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder ook begrepen stagnatie in de productie van het bedrijf van Leverancier of derden.
8.3 In gevallen waarbij de aansprakelijkheid van Veehandelaar desalniettemin vaststaat, is aansprakelijkheid van Veehandelaar beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Veehandelaar terzake de schade zal uitkeren. Als de verzekeraar niets uitkeert, wordt – onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van de koopsom - de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de koopsom die voor dat dier of de betreffende dieren, in rekening is gebracht.
8.4 Elke aanspraak jegens Veehandelaar vervalt na ommekomst van een jaar na de dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 9 – Gebreken

9.1 Indien Veehandelaar of diens Opdrachtgever constateert dat aan de verkochte dieren een of meerdere gebreken kleven, is Leverancier op eerste verzoek van Veehandelaar, verplicht ter keuze van Veehandelaar, hetzij vervangende dieren te leveren hetzij de koopprijs te restitueren.
9.2 Gebreken die zich tot en met acht weken na de levering hebben geopenbaard, worden vermoed ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aanwezig te zijn geweest. Leverancier is bevoegd binnen uiterlijk drie maanden na de levering, op zijn kosten het bewijsvermoeden beslissend te weerleggen: indien Leverancier niet of niet tijdig dit sluitend tegenbewijs levert, staat tussen partijen vast dat de gebreken reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aanwezig zijn geweest. Bij protocol kan van de in de eerste en tweede volzin bedoelde termijnen worden afgeweken.
9.3 Ten aanzien van gebreken die zich na acht weken na de levering hebben geopenbaard, kunnen – in afwijking van het bepaalde in artikel 13 – Leverancier en Veehandelaar overeenkomen samen een onafhankelijk deskundige aan te wijzen die een bindend oordeel uitspreekt over:
a. het tijdstip van het ontstaan van het gebrek;
b. de vraag of het gebrek ten tijde van de levering kon worden ontdekt;
c. de omvang van de schade;
d. de bijdrageplicht van Leverancier in de vergoeding van de schade.
9.4 Ten aanzien van gebreken op het vlak van de diergezondheid zoals bij dierziekten of een vermoeden daarvan wordt gehandeld conform daartoe door Vee&Logistiek Nederland vastgestelde protocollen. Indien een partij niet conform het toepasselijke protocol handelt, is deze partij in beginsel aansprakelijk voor de schade die partijen lijden ten gevolge van het gebrek.
9.5 Bij overschrijding van de in dit artikel of krachtens dit artikel in protocollen gestelde termijnen of bij verwerking van de geleverde dieren vervallen de rechten van Leverancier bedoeld in dit artikel.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

10.1 Indien Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van Leverancier of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Veehandelaar gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 - Relatie Opdrachtgever en Veehandelaar bij opdracht tot aankoop

Indien Opdrachtgever tevens Leverancier is van Veehandelaar gelden de volgende bedingen:
a. Veehandelaar spant zich naar zijn beste vermogen in om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren doch garandeert daarbij geen resultaat;
b. Veehandelaar is vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert. De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten;
c. Opdrachtgever is aan Veehandelaar een vergoeding verschuldigd voor diens agro-dienstverlenende werkzaamheden. Veehandelaar is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen;
d. Facturen opgesteld door Opdrachtgever of derden behoeven schriftelijke instemming van Veehandelaar.

Artikel 12 – Inkoop- en verkoopvoorwaarden Vee&Logistiek Nederland: conflictregel

12.1 Indien Leverancier de verkoopvoorwaarden van de Vee&Logistiek Nederland hanteert, zijn tussen partijen deze inkoopvoorwaarden van toepassing met dien verstande dat:
a. bij gebreken aan vee of schade anderszins, de benadeelde partij gehouden is, indien de andere partij dat wenst en onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid, niet de andere partij maar rechtstreeks diens handelsrelatie zoals Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker aan te spreken tenzij de schade verwijtbaar is aan de andere partij zelf;
b. de andere partij, voor zover hij daardoor niet in een juridisch nadeliger positie komt te verkeren, gehouden is medewerking te verlenen aan acties zoals medewerking aan een overdracht van de contractuele rechten en plichten van de benadeelde partij, die erop zijn gericht diens schade rechtstreeks te verhalen op de handelsrelatie van de andere partij zoals diens Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker.
12.2 Partijen zijn gehouden eerst met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijke regeling te beproeven.
12.3 Bij gebreken aan vee of schade anderszins zijn partijen steeds gehouden elkaar te informeren over acties die zij van plan zijn jegens derden, in het bijzonder relaties van partijen, te ondernemen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en arbitraal beding

13.1 Op alle door de Veehandelaar gesloten overeenkomsten zijn de binnen de veehandel geldende ongeschreven en geschreven normen en voor het overige het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig blijken, wordt de overeenkomst zoveel mogelijk naar haar strekking uitgelegd.
13.3 Partijen onderwerpen alle geschillen waaronder ook begrepen transportgeschillen die voortvloeien uit tussen hen bestaande of toekomstige rechtsbetrekkingen aan arbitrage conform de door de Stichting voor de Vee-arbitrage daartoe vastgestelde reglementen. Deze reglementen zijn verkrijgbaar bij de Stichting voor Veearbitrage, gevestigd te ’s-Gravenhage, postadres De Panoven 27d, 4191 GW Geldermalsen, www.veearbitrage.nl.

@ Maart 2014 Eigendom Vee&Logistiek Nederland. Alle rechten voorbehouden

 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VEEHANDEL

@ Maart 2014 Eigendom Vee&Logistiek Nederland. Alle rechten voorbehouden

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

1.2 a. Veehandelaar: de gebruiker van deze voorwaarden en lid van Vee&Logistiek Nederland die optreedt in zijn hoedanig van verkoper of optreedt als gemachtigde of lasthebber van verkoper. Onder Veehandelaar wordt ook begrepen het bedrijf van Veehandelaar waaronder diens personeel en van personen, die door Veehandelaar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
b. Afnemer: degene die voor zichzelf of namens een ander vee koopt;
c. Overeenkomst: overeenkomst betreffende de dienstverlening bij koop en verkoop van (landbouw)huisdieren waaronder ten minste begrepen paarden, geiten, varkens, runderen en schapen en/of koop en verkoop van deze (landbouw) huisdieren;
d. Opdrachtgever: degene in wiens opdracht de Veehandelaar, al dan niet op eigen naam, dieren verkoopt;
e. Leverancier: de producent van vee en de niet-producent die voor zichzelf of namens een ander vee verkoopt aan Veehandelaar of diens Afnemer;
f. Protocol: een door het bestuur van Vee&Logistiek Nederland vastgesteld set van regels en afspraken betreffende de door betrokkenen te volgen werkwijze bij gebreken op het vlak van diergezondheid zoals dierziekten;
g. AVVC: Algemene Veevervoerscondities uitgegeven door de Stichting Vervoeradres, gevestigd te ’s-Gravenhage aan het Statenplein 2 (2582 EW), www.vervoeradres.nl;
h. Vee&Logistiek Nederland: de vereniging Vee&Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer (Postbus 251, 2700 AG).
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Veehandelaar tot levering van dieren van welke aard ook aan haar Afnemer, met inbegrip van daaraan verbonden service en adviezen, alsmede op overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor de Veehandelaar slechts bindend, indien de Veehandelaar uitdrukkelijk schriftelijk daarmee instemt.
1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer en Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.5 Behoudens het bepaalde in het zesde lid kunnen naast Veehandelaar ook anderen zoals Opdrachtgever in een voorkomend geval een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
1.6 Alle rechten op deze verkoopvoorwaarden waaronder het gebruiksrecht berusten bij Vee&Logistiek Nederland. Gebruik door anderen dan de Veehandelaren bedoeld in het eerste lid sub a is verboden. Van dit verbod kan het bestuur van Vee&Logistiek Nederland ontheffing verlenen. Degene die deze verkoopvoorwaarden zonder toestemming van Vee&Logistiek Nederland gebruikt, verbeurt aan Vee&Logistiek Nederland een boete van € 10.000,- onverminderd de rechten van Vee&Logistiek Nederland op vergoeding van kosten en schade.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en adviezen van de Veehandelaar zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door Afnemer verstrekte gegevens.
2.2 De prijzen gelden per dier, per kilo levend gewicht of per kilo geslacht gewicht.
2.3 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting.
2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen, na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft de Veehandelaar het recht die verhogingen in redelijkheid door te berekenen. Onder meer kan dit gebeuren bij wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover buitenlandse valuta.
2.5 Afnemer stelt de keuringsgegevens alsmede de weeggegevens per kilogram levend of geslacht gewicht ter beschikking aan Veehandelaar en diens Opdrachtgever.
2.6 Dieren beschikken uitsluitend over de overeengekomen eigenschappen dan wel de eigenschappen die nodig zijn voor de overeengekomen gebruiksdoeleinden.
2.7 Veehandelaar spant zich naar beste vermogen in de overeenkomst uit te voeren. Afnemer is ermee bekend dat Veehandelaar uitsluitend handelt in zijn hoedanigheid van tussenpersoon die de verkochte dieren van anderen betrekt. De dieren waaronder hun eventuele ziekten of afwijkingen zijn Veehandelaar in beginsel onbekend. Veehandelaar is aldus niet in staat alle voor Afnemer mogelijk relevante informatie aan Afnemer te verschaffen en Afnemer is zich daarvan bewust.

Artikel 3 - Levering en risico-overgang

3.1 De plaats van aflevering is de plaats alwaar de dieren waarop de overeenkomst betrekking heeft, zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevinden, tenzij de Veehandelaar een ander adres heeft aangegeven.
3.2 Afnemer is gehouden de dieren op het door Veehandelaar aangegeven tijdstip af te halen op de overeengekomen plaats van aflevering. Indien Afnemer niet of niet tijdig alle dieren waarop de overeenkomst betrekking heeft, afneemt, is Afnemer zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Veehandelaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast is Afnemer gehouden de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever geleden schade, waaronder – doch niet uitsluitend – de kosten van stalling en voer, te voldoen vermeerderd met de uren die Veehandelaar hieraan besteedt, een en ander met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
3.3 Afnemer heeft de plicht bij afgifte grondig en deskundig te (laten) onderzoeken of de geleverde dieren beantwoorden aan de overeenkomst: de inontvangstname door Afnemer impliceert tevens dat Veehandelaar en Opdrachtgever aan hun verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst hebben voldaan: voor vorderingen uit hoofde van zichtbare gebreken verleent Afnemer finale kwijting aan Veehandelaar alsmede diens Opdrachtgever tenzij Afnemer schriftelijk een voorbehoud heeft gemaakt.
3.4 Indien partijen prijzen per dier of per kilo levend gewicht zijn overeengekomen, is het aantal door Veehandelaar in rekening gebrachte dieren of kilo’s bindend tenzij Afnemer binnen vier uren na de levering een gespecificeerde opgave verstrekt van het aantal niet geleverde dieren of kilo’s en tevens Veehandelaar in staat stelt de berekening van Afnemer te (doen) controleren.
3.5 Veehandelaar is gerechtigd een bestelling in gedeelten uit te leveren.
3.6 Het risico voor te leveren dieren gaat over op Afnemer op het tijdstip van afgifte op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering. Het afgiftetijdstip is het moment waarop het dier de laadklep verlaat of zoveel eerder als Afnemer of diens vervoerder eerder de dieren onder hun hoede hebben gekregen. Het risico wordt geacht op Afnemer over te gaan op het overeengekomen tijdstip van aflevering, indien Veehandelaar of Opdrachtgever de dieren op de overeengekomen tijd en plaats gereed heeft voor afgifte.
3.7 Bij verkoop van dieren bestemd voor de slacht, draagt Afnemer het risico waaronder het risico dat dieren worden afgekeurd tenzij de schade toerekenbaar is aan de Leverancier van Veehandelaar.

Artikel 4 – Transport

4.1 Afnemer draagt zorg voor het vervoer van de dieren en voldoende verzekering van de aansprakelijkheid in de ruimste zin des woords.
4.2 Afnemer is steeds de organisator of vervoerder in de zin van de EG-Transportverordening (nr. 1/2005) en draagt ook uit dien hoofde zorg voor de voor het transport noodzakelijke gegevens en documenten.
4.3 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar of Opdrachtgever zorg draagt voor het vervoer van dieren, zijn op dat vervoer de AVVC aanvullend van toepassing: artikel 11 AVVC alsmede overige bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Tijdens de duur van het transport ontstane of ten gevolge van het transport ontstane schade komt ten laste van Afnemer. Afnemer draagt zorg voor een vracht- en aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.
4.4 Indien Afnemer bij dat vervoer gebruik maakt van aan Veehandelaar toebehorende zaken zoals veetransportmiddelen of diensten van Veehandelaar, vrijwaart Afnemer Veehandelaar voor alle schade die Veehandelaar, Afnemer of derden onder andere ten gevolge van gebreken aan die zaken of fouten van Veehandelaar, mochten lijden.
4.5 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar zorg draagt voor het transport of een gedeelte daarvan, sluit Veehandelaar alle aansprakelijkheid uit voor schade die tijdens of ten gevolge van dat transport is ontstaan. Veehandelaar sluit in het bijzonder aansprakelijkheid uit voor tijdens het transport ontstane schade waaronder gebreken aan dieren, besmetting van of door dieren, dood van dieren alsmede beschadiging van eigendommen van Afnemer of derden. Artikel 8 is van toepassing.
4.6 Indien Afnemer juridisch of feitelijk niet de organisator of vervoerder is of kan zijn, is Leverancier de organisator of vervoerder. Indien Veehandelaar dat wenst, is Afnemer gehouden niet Veehandelaar maar rechtstreeks diens Leverancier aan te spreken voor schade tenzij de schade verwijtbaar is aan Veehandelaar.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden bij levering doch uiterlijk binnen veertien dagen na de levering. Veehandelaar bepaalt de wijze van betaling.
5.2 Elke verrekenings- of opschortingsbevoegdheid van Afnemer jegens Veehandelaar wordt uitgesloten.
5.3 Veehandelaar is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren dieren, te verrichten werkzaamheden en wegingskosten, keurgelden of heffingen anderszins.
5.4 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald is hij in verzuim en heeft Veehandelaar het recht om vanaf de vervaldag aan Afnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, rente in rekening te brengen van tenminste 1% per maand of gedeelte daarvan, tot aan de datum van algehele voldoening.
5.5 Alle in redelijkheid gemaakte en te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de inning van vorderingen, zijn volledig voor rekening van Afnemer.
5.6 De buitengerechtelijke kosten zijn ten minste gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,- exclusief BTW.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Veehandelaar onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, arbeidsconflicten, transportmoeilijkheden, transportverboden, dierziektencrises en naar aanleiding daarvan getroffen overheidsmaatregelen zoals handels- en vervoersbeperkingen, brand, ziekte van Veehandelaar of bij Veehandelaar werkzame personen en andere storingen in het bedrijf van Veehandelaar of dat van de Opdrachtgever of leveranciers van Veehandelaar.
6.3 Bij overmacht heeft Veehandelaar de mogelijkheid om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Veehandelaar in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens voor zover Veehandelaar voordeel mocht hebben genoten ten gevolge van de overmacht.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na aflevering blijven de geleverde dieren eigendom van Veehandelaar of Opdrachtgever totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Veehandelaar of Opdrachtgever voortvloeiende uit alle tussen de Afnemer en Veehandelaar of Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
7.2 Na aflevering blijven de geleverde dieren die zijn bestemd voor de slacht, ook als zij reeds zijn verwerkt tot helften van karkassen, eigendom van Veehandelaar of Opdrachtgever totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Veehandelaar of Opdrachtgever voortvloeiende uit alle tussen de Afnemer en Veehandelaar of Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
7.3 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Veehandelaar mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Afnemer uit hoofde van doorlevering van dieren op diens afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
7.4 Afnemer is verplicht tot een dusdanige administratie en stalling van de aan Veehandelaar in eigendom toebehorende dieren opdat die dieren herkenbaar zijn als eigendommen van Veehandelaar.
7.5 Afnemer is verplicht de dieren in een goede conditie te houden en te voorzien van goede medische zorg, voeding en stalling opdat die dieren hun waarde behouden zoals een zorgvuldig schuldenaar.
7.6 Het bezwaren van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde dieren is niet toegestaan zolang de opschortende voorwaarde genoemd in het eerste respectievelijk tweede lid van dit artikel niet is ingetreden.
7.7 Afnemer is verplicht om op eerste verzoek aan Veehandelaar volledige medewerking te verlenen, teneinde Veehandelaar in de gelegenheid te stellen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde dieren te inspecteren en/of bij hem terug te halen. Veehandelaar heeft te allen tijde toegang tot deze dieren en karkassen: Afnemer geeft toestemming aan Veehandelaar om alle ruimten te betreden waarin deze dieren en karkassen zich kunnen bevinden inclusief het recht zichzelf zo nodig hiertoe toegang te verschaffen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Veehandelaar sluit aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in of aan geleverde dieren of verrichte werkzaamheden, voor zover de wet zulks toestaat en behoudens grove roekeloosheid of opzet van Veehandelaar, uitdrukkelijk uit.
8.2 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in of ten gevolge van door Veehandelaar, derden of Afnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
8.3 Door Veehandelaar in het kader van met de Afnemer te sluiten of gesloten overeenkomsten verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van Veehandelaar.
8.4 Veehandelaar is niet aansprakelijk voor schade, ook al mocht de oorzaak van die schade eerder zijn ontstaan, indien na het tijdstip waarop het risico is overgegaan op Afnemer:
a. de dieren niet goed en conform ten minste de daarvoor geldende voorschriften van overheidswege zijn onderhouden of gehouden;
b. de dieren aan vermijdbare gevaren zoals ziekten, zijn blootgesteld;
c. de dieren voor andere doeleinden zijn gebruikt of te zwaar zijn belast;
d. de dieren zijn verwerkt.
8.5 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder ook begrepen stagnatie in de productie van het bedrijf van Afnemer of derden.
8.6 In gevallen waarbij de aansprakelijkheid van Veehandelaar desalniettemin vaststaat, is aansprakelijkheid van Veehandelaar beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Veehandelaar terzake de schade zal uitkeren. Als de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van Veehandelaar vaststaat, wordt – onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van de koopsom - de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de koopsom die voor dat dier of de betreffende dieren in het kader van die opdracht, in rekening is gebracht.
8.7 Elke aanspraak jegens Veehandelaar vervalt na ommekomst van een jaar na de dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 9 – Reclames en verborgen gebreken

9.1 Reclames over onjuistheden in facturen van Veehandelaar of over verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld binnen acht dagen na de factuurdatum. Facturen opgesteld door Afnemer of derden en bestemd voor Veehandelaar behoeven schriftelijke instemming van Veehandelaar.
9.2 Zichtbare gebreken aan dieren waarbij een voorbehoud is gemaakt in de zin van artikel 3.3 dienen binnen twee werkdagen na de levering bij Veehandelaar schriftelijk te worden gemeld.
9.3 Niet zichtbare gebreken dienen terstond nadat deze zijn ontdekt of konden worden ontdekt, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de levering, schriftelijk te worden gemeld bij Veehandelaar. Bij protocol kan van de in de eerste volzin bedoelde termijnen worden afgeweken.
9.4 Gebreken worden geacht ten tijde van de levering zichtbaar te zijn tenzij Afnemer sluitend bewijs levert dat het gebrek reeds bestond ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 kunnen Afnemer en Veehandelaar overeenkomen samen een onafhankelijk deskundige aan te wijzen die een voor partijen bindend oordeel uitspreekt over:
a. het tijdstip van het ontstaan van het gebrek;
b. de vraag of het gebrek ten tijde van de levering kon worden ontdekt;
c. de omvang van de schade;
d. de bijdrageplicht van Afnemer en Veehandelaar in de vergoeding van de schade.
9.5 Ten aanzien van gebreken op het vlak van de diergezondheid zoals bij dierziekten of een vermoeden daarvan wordt gehandeld conform daartoe door Vee&Logistiek Nederland vastgestelde protocollen. Indien een partij niet conform het toepasselijke protocol handelt, is deze partij in beginsel aansprakelijk voor de schade die partijen lijden ten gevolge van het gebrek.
9.6 Bij overschrijding van de in dit artikel of krachtens dit artikel in protocollen gestelde termijnen vervalt het recht op reclame. Dit recht vervalt tevens indien de door Veehandelaar geleverde dieren zijn verwerkt.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

10.1 Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van Afnemer of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Veehandelaar gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 - Relatie Opdrachtgever en Veehandelaar bij opdracht tot aankoop

Indien Opdrachtgever tevens Afnemer is van Veehandelaar gelden de volgende bedingen:
e. Veehandelaar spant zich naar zijn beste vermogen in om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren doch garandeert daarbij geen resultaat.
f. Veehandelaar is vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert. De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
g. Naast de koopprijs is Opdrachtgever aan Veehandelaar een vergoeding verschuldigd voor diens agro-dienstverlenende werkzaamheden.
h. Facturen opgesteld door Opdrachtgever of derden behoeven schriftelijke instemming van Veehandelaar.

Artikel 12 – Inkoop- en verkoopvoorwaarden Vee&Logistiek Nederland: conflictregel

12.4 Indien Afnemer de inkoopvoorwaarden van Vee&Logistiek Nederland hanteert, zijn tussen partijen die inkoopvoorwaarden van toepassing met dien verstande dat:
c. bij gebreken aan vee of schade anderszins, de benadeelde partij gehouden is, indien de andere partij dat wenst en onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid, niet de andere partij maar rechtstreeks diens handelsrelatie zoals Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker aan te spreken tenzij de schade verwijtbaar is aan de andere partij zelf;
d. de andere partij, voor zover hij daardoor niet in een juridisch nadeliger positie komt te verkeren, gehouden is medewerking te verlenen aan acties zoals medewerking aan een overdracht van de contractuele rechten en plichten van de benadeelde partij, die erop zijn gericht diens schade rechtstreeks te verhalen op de handelsrelatie van de andere partij zoals diens Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker;
12.5 Partijen zijn gehouden eerst met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijke regeling te beproeven.
12.6 Bij gebreken aan vee of schade anderszins zijn partijen steeds gehouden elkaar te informeren over acties die zij van plan zijn jegens derden, in het bijzonder relaties van partijen, te ondernemen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en arbitraal beding

13.1 Op alle door de Veehandelaar gesloten overeenkomsten zijn de binnen de veehandel geldende ongeschreven en geschreven normen en voor het overige het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig blijken, wordt de overeenkomst zoveel mogelijk naar haar strekking uitgelegd.
13.3 Partijen onderwerpen alle geschillen waaronder ook begrepen transportgeschillen die voortvloeien uit tussen hen bestaande of toekomstige rechtsbetrekkingen aan arbitrage conform de door de Stichting voor de Vee-arbitrage daartoe vastgestelde reglementen. Deze reglementen zijn verkrijgbaar bij de Stichting voor Veearbitrage, gevestigd te ’s-Gravenhage, postadres De Panoven 27d, 4191 GW Geldermalsen, www.veearbitrage.nl.

@ Maart 2014 Eigendom Vee&Logistiek Nederland. Alle rechten voorbehouden 


Darwinstraat 7-G
6718 XR Ede
T: +31 (0)318 463 040
F: +31 (0)318 461 022
Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio