Algemene inkoopvoorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | Lieferungs und Zahlungsbedingungen

‘‘Algemene voorwaarden’’

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN (Nederlands, Deutsch, English)
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (Nederlands, Deutsch, English)ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VEEHANDEL

@ Augustus 2020 Eigendom Vee&Logistiek Nederland. Alle rechten voorbehouden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
1.1 a. Veehandelaar: de gebruiker van deze voorwaarden en lid van de vereniging Vee & Logistiek Nederland, die optreedt in zijn hoedanigheid van inkoper of optreedt als gemachtigde of lasthebber van inkoper. Onder Veehandelaar wordt ook begrepen het bedrijf van Veehandelaar waaronder diens personeel en van personen, die door Veehandelaar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
b. Afnemer: degene die voor zichzelf of namens een ander vee van Veehandelaar koopt;
c. Overeenkomst: overeenkomst betreffende de dienstverlening bij koop en verkoop van (landbouw)huisdieren waaronder ten minste begrepen paarden, geiten, varkens, runderen en schapen en/of koop en verkoop van deze (landbouw) huisdieren;
d. Opdrachtgever: degene in wiens opdracht de Veehandelaar, al dan niet op eigen naam, dieren inkoopt;
e. Leverancier: de producent van vee en de niet-producent die voor zichzelf of namens een ander vee verkoopt;
f. Protocol: een door het bestuur van VLN vastgestelde set van regels en afspraken betreffende de door betrokkenen te volgen werkwijze bij gebreken op het vlak van diergezondheid zoals dierziekten;
g. AVVC: Algemene Veevervoerscondities uitgegeven door de Stichting Vervoeradres, gevestigd te ’s-Gravenhage aan het Statenplein 2 (2582 EW), www.vervoeradres.nl;
h. VLN: de vereniging Vee & Logistiek Nederland, gevestigd te Den Haag aan de Benoordenhoutseweg 46 (www.vee-logistiek.nl);
i. Keuringsinstantie: de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en daarnaast elke overheids-, branche-, publiekrechtelijke of particuliere organisatie in Nederland of in het buitenland die (mede) tot taak heeft (landbouw)huisdieren, te keuren met het oog op geschiktheid van die (landbouw)huisdieren voor bepaalde  doeleinden zoals vervoer, consumptie, sport, fokprogramma’s enzovoort.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Veehandelaar
strekkende tot aankoop van dieren van welke aard van zijn Leverancier, met
inbegrip van daaraan verbonden service en adviezen, alsmede op overeenkomsten
tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Veehandelaar slechts bindend, indien de Veehandelaar uitdrukkelijk schriftelijk daarmee instemt.
1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van Leverancier en van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.5 Behoudens het bepaalde in het zesde lid kunnen naast Veehandelaar ook anderen zoals Opdrachtgever in een voorkomend geval een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
1.6 Alle rechten op deze inkoopvoorwaarden waaronder het gebruiksrecht berusten bij VLN. Gebruik door anderen dan de Veehandelaren bedoeld in het eerste lid sub a is verboden. Van dit verbod kan het bestuur van VLN ontheffing verlenen. Degene die deze inkoopvoorwaarden zonder toestemming van VLN gebruikt, verbeurt aan VLN een boete van € 10.000,- onverminderd de rechten van VLN op vergoeding van kosten en schade.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en biedingen
2.1 Alle biedingen en adviezen van Veehandelaar zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door Leverancier of Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2 De prijzen gelden per dier, per kilo levend gewicht of per kilo geslacht gewicht. Ter keuze van Veehandelaar zijn de prijzen in- of exclusief omzetbelasting. De opgegeven prijs is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Veehandelaar
opgegeven prijs en andere kostenfactoren. Wanneer één of meer van deze kostenfactoren, na de aanbieding, maar voor de levering stijgt, heeft de Veehandelaar het recht die verhogingen in redelijkheid door te berekenen en de (netto)inkoopprijs te verlagen. Onder meer kan dit gebeuren bij wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover buitenlandse valuta.
2.3 Leverancier stelt voorafgaand aan of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst, Veehandelaar en diens Opdrachtgever in kennis van de meest recente veterinaire positie van de te leveren dieren, waaronder gegevens omtrent keuringen, drachtigheidsstatus, weging en inentingen alsmede veterinaire rapportages en veterinaire historie en daarnaast relevante gegevens over de bedrijven en locaties zoals het oorsprongsbedrijf waar die dieren hebben verbleven
zoals certificaten en gezondheidsverklaringen van die bedrijven.
2.4 Veehandelaar spant zich naar beste vermogen in de overeenkomst uit te voeren. Leverancier is ermee bekend dat Veehandelaar uitsluitend handelt in zijn hoedanigheid van tussenpersoon die de verkochte dieren doorlevert aan anderen.
Veehandelaar is aldus niet in staat alle voor Leverancier mogelijk relevante informatie aan Leverancier te verschaffen en Leverancier is zich daarvan bewust.

Artikel 3 – Levering en risico-overgang
3.1 De plaats van aflevering is het adres dat de Veehandelaar heeft aangegeven.
3.2 Leverancier is verplicht de dieren op het door Veehandelaar aangegeven tijdstip af te leveren op de overeengekomen plaats van aflevering. Indien Leverancier niet of niet tijdig alle dieren waarop de overeenkomst betrekking heeft, levert, is Leverancier zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Veehandelaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast is Leverancier gehouden de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever geleden schade, waaronder– doch niet uitsluitend – de kosten van door de Veehandelaar georganiseerd transport, stalling en voer, te voldoen vermeerderd met de uren die Veehandelaar hieraan besteedt, een en ander met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
3.3 Het eigendom en het risico van de te leveren dieren gaat over op Veehandelaar of diens Opdrachtgever op het tijdstip dat de dieren de laadklep verlaten hebben, behoudens het bepaalde in onder meer artikel 7 lid 1 en artikel 9.
3.4 Bij inkoop van dieren bestemd voor de slacht, export of een ander doel waarbij keuringsinstantie de dieren keurt, draagt Leverancier het risico dat de keuringsinstantie de dieren niet goedkeurt. Alsdan is Leverancier van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Artikel 10.3 is van toepassing.

Artikel 4 – Transport
4.1 Leverancier draagt zorg voor het vervoer van de dieren en voldoende verzekering van de aansprakelijkheid in de ruimste zin des woords.
4.2 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar of Opdrachtgever zorg draagt voor het vervoer van dieren, zijn op dat vervoer de AVVC aanvullend van toepassing: artikel 11 AVVC alsmede overige bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Tijdens de duur van het transport ontstane schade komt ten laste van Leverancier. Leverancier draagt zorg voor voldoende verzekering van het vervoer, waaronder een vracht- en aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.
4.3 Indien Leverancier bij dat vervoer gebruik maakt van aan Veehandelaar toebehorende zaken zoals veetransportmiddelen of diensten van Veehandelaar, vrijwaart Leverancier Veehandelaar voor alle schade die Veehandelaar, Leverancier, Opdrachtgever of derden onder andere ten gevolge van gebreken aan die zaken of fouten van Veehandelaar, mochten lijden.
4.4 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar zorg draagt voor het transport of een gedeelte daarvan, sluit Veehandelaar alle aansprakelijkheid voor schade die tijdens dat transport is ontstaan uit. Veehandelaar sluit in het bijzonder aansprakelijkheid uit voor tijdens of ten gevolge van het transport ontstane schade waaronder gebreken aan dieren, besmetting van of door dieren, dood van dieren alsmede beschadiging van eigendommen van Afnemer of derden. Artikel 8 is van toepassing.
4.5 Behoudens tegenbewijs, is Leverancier steeds de organisator of vervoerder in de zin van de EG-Transportverordening (nr. 1/2005) en draagt ook uit dien hoofde zorg voor de voor het transport noodzakelijke gegevens en documenten. 
4.6 Indien Leverancier juridisch of feitelijk niet de organisator of vervoerder is of kan zijn, is Afnemer de organisator of vervoerder. Indien Veehandelaar dat wenst, is Leverancier gehouden niet Veehandelaar maar rechtstreeks diens Afnemer aan te spreken voor schade tenzij de schade verwijtbaar is aan Veehandelaar. Indien vaststaat dat Veehandelaar de organisator of vervoerder is, vrijwaart Leverancier – behoudens opzet of grove roekloosheid van Veehandelaar - Veehandelaar voor alle schade en aanspraken zoals boetes en heffingen die derden, waaronder de overheid, Opdrachtgever, Afnemer, op Veehandelaar mochten hebben.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Leverancier is te allen tijde gehouden keur- en weeggelden alsmede andere verschotten en heffingen aan Veehandelaar te voldoen. Veehandelaar is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.
5.2 Veehandelaar heeft het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien sprake is van mogelijke tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Leverancier. Daaronder vallen niet uitsluitend gebreken aan de geleverde dieren of het vermoeden dat die gebreken bestaan, niet tijdige levering
en onjuistheden in de facturen van Leverancier. 
5.3 Veehandelaar voldoet de facturen van Leverancier in contanten of per bank zulks ter keuze van Veehandelaar en uiterlijk binnen dertig dagen na uitvoering van de vereenkomst.
5.4 Veehandelaar is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van de aan Leverancier verschuldigde bedragen met vorderingen van Veehandelaar op Leverancier, ongeacht de aard of opeisbaarheid daarvan.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Veehandelaar onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in het vermelde in het eerste lid, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, arbeidsconflicten, transportmoeilijkheden, transportverboden, dierziektencrises en naar aanleiding daarvan getroffen overheidsmaatregelen zoals handels- en vervoersbeperkingen, brand, ziekte van Veehandelaar of bij Veehandelaar werkzame personen en andere storingen in het bedrijf van Veehandelaar of dat van de Opdrachtgever of leveranciers van Veehandelaar.
6.3 Bij overmacht heeft Veehandelaar de mogelijkheid om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden. Indien de overmacht nadat dertig dagen zijn verstreken nog voortduurt, heeft ook Leverancier het recht de overeenkomst te  ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden is Veehandelaar niet gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding met dien verstande dat Veehandelaar gehouden kan zijn een voordeel dat Veehandelaar ten gevolge van de overmacht mocht hebben genoten aan Leverancier te vergoeden.

Artikel 7 – Garanties
7.1 Leverancier garandeert dat:
a. de geleverde dieren gezond zijn en vrij van ziekten, lichaamsvreemde stoffen, verontreiniging en afwijkingen anderszins;
b. de geleverde dieren beantwoorden aan de overeenkomst, waaronder de geschiktheid de dieren te gebruiken voor de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever aangegeven doeleinden;
c. hij bevoegd is over de dieren te beschikken;
d. de dieren geschikt zijn voor transport en voldoen aan de bij of krachtens de Transportverordening gestelde eisen;
e. de dieren zijn voorzien van de van overheidswege of ketenpartners verplicht gestelde merken en conform de toepasselijke regelgeving zijn geregistreerd;
f. de dieren zijn voorzien van de bij of krachtens de wet verplicht gestelde transportdocumenten;
g. hij – niet alleen bij de totstandkoming van de overeenkomst maar ook tot aan de levering - volledige en juiste (voedselketen)informatie aan Veehandelaar verschaft over de geleverde dieren, in het bijzonder de meest recente veterinaire positie van de dieren, waaronder gegevens omtrent keuringen, drachtigheidsstatus, weging en inentingen alsmede veterinaire rapportages en veterinaire historie en daarnaast de veterinaire status van de bedrijven en locaties zoals het oorsprongbedrijf waar die dieren hebben verbleven waaronder bedrijfscertificaten en gezondheidsverklaringen;
h. de dieren voldoen aan overige wettelijke eisen.
7.2 Indien een dier meer dan de gebruikelijke kosten veroorzaakt zoals kosten voor extra voeding, medicijnen of destructie, komen die kosten voor rekening van Leverancier.
7.3 Leverancier is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim, indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen vermeld in het eerste lid. Artikel 10.3 is van toepassing. Leverancier vrijwaart Veehandelaar voor boetes, heffingen, administratiekosten, leges, claims van Afnemer, Opdrachtgever en derden en andere kosten die Veehandelaar maakt ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen van Leverancier zoals vermeld in het eerste lid.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. verrichte werkzaamheden, voor zover de wet zulks toestaat en behoudens grove roekeloosheid of opzet van Veehandelaar;
b. fouten of gebreken in of ten gevolge van door derden of Leverancier ter beschikking gestelde gegevens of verstrekte adviezen;
c. vertraging in de afgifte van de dieren voor zover die in de risicosfeer van de Veehandelaar ligt.
8.2 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder ook begrepen stagnatie in de productie van het bedrijf van Leverancier of derden.
8.3 In gevallen waarbij de aansprakelijkheid van Veehandelaar desalniettemin vaststaat, is aansprakelijkheid van Veehandelaar beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Veehandelaar terzake de schade zal uitkeren. Als de verzekeraar niets uitkeert, wordt – onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van de koopsom - de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de koopsom die voor dat dier of de betreffende dieren, in rekening is gebracht.
8.4 Elke aanspraak jegens Veehandelaar vervalt na ommekomst van een jaar na de dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 9 – Gebreken
9.1 Indien Veehandelaar, diens Opdrachtgever of een keuringsinstantie constateert dat aan de verkochte dieren een of meerdere gebreken kleven, is Leverancier op eerste verzoek van Veehandelaar, verplicht ter keuze van Veehandelaar, hetzij vervangende dieren te leveren hetzij de koopprijs te restitueren, een en ander onverminderd het recht van Veehandelaar op vergoeding van schade.
9.2 Gebreken die zich tot en met vier weken na de levering hebben geopenbaard, worden vermoed ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aanwezig te zijn geweest. Leverancier is bevoegd binnen uiterlijk twee maanden na de levering, op zijn kosten het bewijsvermoeden beslissend te weerleggen: indien Leverancier niet of niet tijdig dit sluitend tegenbewijs levert, staat tussen partijen vast dat de gebreken reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aanwezig zijn geweest. Bij protocol kan van de in de eerste en tweede volzin bedoelde termijnen worden afgeweken.
9.3 Ten aanzien van gebreken die zich na vier weken na de levering hebben geopenbaard, kunnen – in afwijking van het bepaalde in artikel 13 – Leverancier en Veehandelaar overeenkomen samen een onafhankelijk deskundige aan te wijzen die een bindend oordeel uitspreekt over:
a. het tijdstip van het ontstaan van het gebrek;
b. de vraag of het gebrek ten tijde van de levering kon worden ontdekt;
c. de omvang van de schade;
d. de bijdrageplicht van Leverancier in de vergoeding van de schade.
9.4 Ten aanzien van gebreken op het vlak van de diergezondheid zoals bij dierziekten of een vermoeden daarvan wordt gehandeld conform daartoe door VLN vastgestelde protocollen. Indien een partij niet conform het toepasselijke protocol handelt, is deze partij in beginsel aansprakelijk voor de schade die partijen lijden
ten gevolge van het gebrek.
9.5 Bij overschrijding van de in dit artikel of krachtens dit artikel in protocollen gestelde termijnen of bij verwerking van de geleverde dieren vervallen de rechten van Leverancier bedoeld in dit artikel.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding en verzuim
10.1 Indien Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van Leverancier of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Veehandelaar, onverminderd het bepaalde in het derde lid, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
10.3 Indien Leverancier in verzuim is geraakt, is Veehandelaar bevoegd tot uitoefening van de rechten die de wet hem toekent zoals ontbinding van de overeenkomst, recht op vervanging van de dieren die niet aan de eisen beantwoorden, recht op teruggave van de koopprijs, een en ander onverminderd de plicht van Leverancier om Veehandelaar schadeloos te stellen en ook de gederfde winst van Veehandelaar te vergoeden. Veehandelaar is gerechtigd geleverde dieren te gelde maken.

Artikel 11 – Relatie Opdrachtgever en Veehandelaar bij opdracht tot aankoop
Indien Opdrachtgever tevens Leverancier is van Veehandelaar gelden de volgende bedingen:
a. Veehandelaar spant zich naar zijn beste vermogen in om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren doch garandeert daarbij geen resultaat;
b. Veehandelaar is vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert. De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten;
c. Opdrachtgever is aan Veehandelaar een vergoeding verschuldigd voor diens agrodienstverlenende werkzaamheden. Veehandelaar is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen;
d. Facturen opgesteld door Opdrachtgever of derden behoeven schriftelijke instemming van Veehandelaar.

Artikel 12 – Inkoop- en verkoopvoorwaarden VLN: conflictregel
12.1 Indien Leverancier de verkoopvoorwaarden van VLN hanteert, zijn tussen partijen die verkoopvoorwaarden van toepassing met dien verstande dat:
a. bij gebreken aan vee of schade anderszins, de benadeelde partij gehouden is, indien de andere partij dat wenst en onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid, niet de andere partij maar rechtstreeks diens handelsrelatie zoals Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker aan te spreken tenzij de schade verwijtbaar is aan de andere partij zelf; 
b. de andere partij, voor zover hij daardoor niet in een juridisch nadeliger positie komt te verkeren, gehouden is medewerking te verlenen aan acties zoals medewerking aan een overdracht van de contractuele rechten en plichten van de benadeelde partij, die erop zijn gericht diens schade rechtstreeks te verhalen op de handelsrelatie van de andere partij zoals diens Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker.
12.2 Partijen zijn gehouden eerst met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijke regeling te beproeven.
12.3 Bij gebreken aan vee of schade anderszins zijn partijen steeds gehouden elkaar te informeren over acties die zij van plan zijn jegens derden, in het bijzonder relaties van partijen, te ondernemen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en arbitraal beding
13.1 Op alle door de Veehandelaar gesloten overeenkomsten zijn de binnen de veehandel geldende ongeschreven en geschreven normen en voor het overige het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.
13.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig blijken, wordt de overeenkomst zoveel mogelijk naar haar strekking uitgelegd.
13.3 Partijen onderwerpen alle geschillen waaronder ook begrepen transportgeschillen die voortvloeien uit tussen hen bestaande of toekomstige rechtsbetrekkingen aan arbitrage conform de door de Stichting voor Veearbitrage daartoe vastgestelde reglementen. Deze reglementen zijn verkrijgbaar bij de Stichting voor Veearbitrage, gevestigd te ’s-Gravenhage, postadres De Panoven 27d (4191 GW) te Geldermalsen, www.veearbitrage.nl.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VEEHANDEL

@ Augustus 2020 Eigendom Vee&Logistiek Nederland. Alle rechten voorbehouden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
1.1 a. Veehandelaar: de gebruiker van deze voorwaarden en lid van de verenigingVee & Logistiek Nederland, die optreedt in zijn hoedanigheid van verkoper ofoptreedt als gemachtigde of lasthebber van verkoper. Onder Veehandelaarwordt ook begrepen het bedrijf van Veehandelaar waaronder diens personeelen van personen, die door Veehandelaar in het kader van de uitvoering van deovereenkomst worden ingeschakeld;b. Afnemer: degene die voor zichzelf of namens een ander vee koopt;c. Overeenkomst: overeenkomst betreffende de dienstverlening bij koop enverkoop van (landbouw)huisdieren waaronder ten minste begrepen paarden,geiten, varkens, runderen en schapen en/of koop en verkoop van deze(landbouw) huisdieren;d. Opdrachtgever: degene in wiens opdracht de Veehandelaar, al dan niet op eigennaam, dieren verkoopt;e. Leverancier: de producent van vee en de niet-producent die voor zichzelf ofnamens een ander vee verkoopt aan Veehandelaar of diens Afnemer;f. Protocol: een door het bestuur van VLN vastgesteld set van regels enafspraken betreffende de door betrokkenen te volgen werkwijze bij gebreken ophet vlak van diergezondheid zoals dierziekten;g. AVVC: Algemene Veevervoerscondities uitgegeven door de StichtingVervoeradres, gevestigd te ’s-Gravenhage aan het Statenplein 2 (2582 EW),www.vervoeradres.nl;h. VLN: de vereniging Vee & Logistiek Nederland, gevestigd te Den Haag aan deBenoordenhoutseweg 46;i. Keuringsinstantie: de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en daarnaast elkeoverheids-, branche-, publiekrechtelijke of particuliere organisatie in Nederland ofin het buitenland die (mede) tot taak heeft (landbouw)huisdieren, te keuren methet oog op geschiktheid van die (landbouw)huisdieren voor bepaalde doeleindenzoals vervoer, consumptie, sport, fokprogramma’s enzovoort.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Veehandelaartot levering van dieren van welke aard ook aan haar Afnemer, met inbegrip vandaaraan verbonden service en adviezen, alsmede op overeenkomsten tot hetverrichten van werkzaamheden.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor de Veehandelaar slechtsbindend, indien de Veehandelaar uitdrukkelijk schriftelijk daarmee instemt.
1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer en Opdrachtgever zijn niet vantoepassing.
1.5 Behoudens het bepaalde in het zesde lid kunnen naast Veehandelaar ook anderenzoals Opdrachtgever in een voorkomend geval een beroep doen op deze algemenevoorwaarden.
1.6 Alle rechten op deze verkoopvoorwaarden waaronder het gebruiksrecht berustenbij VLN. Gebruik door anderen dan de Veehandelaren bedoeld in het eerste lid suba is verboden. Van dit verbod kan het bestuur van VLN ontheffing verlenen.
1.7 Degene die deze verkoopvoorwaarden zonder toestemmingvan VLN gebruikt, verbeurt aan VLN een boete van € 10.000,-onverminderd de rechten van VLN op vergoeding van kosten en schade.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en adviezen van de Veehandelaar zijn vrijblijvend en gebaseerdop de bij de aanvraag door Afnemer verstrekte gegevens.
2.2 De prijzen gelden per dier, per kilo levend gewicht of per kilo geslacht gewicht.Ter keuze van Veehandelaar zijn de prijzen in- of exclusief omzetbelasting. Deopgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren.Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen, na de aanbieding, maar voor delevering wordt verhoogd, heeft de Veehandelaar het recht die verhogingen inredelijkheid door te berekenen. Onder meer kan dit gebeuren bij wijziging van inof uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenoverbuitenlandse valuta.
2.3 Afnemer stelt de keuringsgegevens alsmede de weeggegevens per kilogram levendof geslacht gewicht ter beschikking aan Veehandelaar en diens Opdrachtgever.
2.4 Dieren beschikken uitsluitend over de overeengekomen eigenschappen dan wel deeigenschappen die nodig zijn voor de overeengekomen gebruiksdoeleinden.
2.5 Veehandelaar spant zich naar beste vermogen in de overeenkomst uit te voeren.Afnemer is ermee bekend dat Veehandelaar uitsluitend handelt in zijnhoedanigheid van tussenpersoon die de verkochte dieren van anderen betrekt.De dieren waaronder hun eventuele ziekten of afwijkingen zijn Veehandelaar inbeginsel onbekend.
2.6 Behoudens voor zover Veehandelaar ter zake een expliciete en specifiekomschreven schriftelijke garantie heeft gegeven voor een specifieke periode,staat Veehandelaar op geen enkele wijze in voor de gezondheidsstatussen van dedoor of via hem geleverde dieren en van de bedrijven waarvan deze afkomstigzijn.
2.7 Behoudens voor zover uit een garantie als bedoeld in zesde lid expliciet andersvoortvloeit, kan Afnemer aan enige wijziging in gezondheidsstatus(sen) – of hetverval hiervan – geen rechten ontlenen. Veehandelaar is aldus niet in staat allevoor Afnemer mogelijk relevante informatie aan Afnemer te verschaffen enAfnemer is zich daarvan bewust.

Artikel 3 – Levering en risico-overgang
3.1 De plaats van aflevering is de plaats alwaar de dieren waarop de overeenkomstbetrekking heeft, zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevinden,tenzij de Veehandelaar een ander adres heeft aangegeven.
3.2 Afnemer is gehouden de dieren op het door Veehandelaar aangegeven tijdstip afte halen op de overeengekomen plaats van aflevering. Indien Afnemer niet of niettijdig alle dieren waarop de overeenkomst betrekking heeft, afneemt, is Afnemerzonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim.Veehandelaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast isAfnemer gehouden de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever geledenschade, waaronder – doch niet uitsluitend – de kosten van stalling en voer, tevoldoen vermeerderd met de uren die Veehandelaar hieraan besteedt, een en ander met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
3.3 Afnemer heeft de plicht bij afgifte grondig en deskundig te(laten) onderzoeken of de geleverde dieren beantwoorden aan de overeenkomst:de in ontvangstname door Afnemer impliceert tevens dat Veehandelaar enOpdrachtgever aan hun verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomsthebben voldaan: voor vorderingen uit hoofde van zichtbare gebreken verleentAfnemer finale kwijting aan Veehandelaar alsmede diens Opdrachtgever tenzijAfnemer schriftelijk een voorbehoud heeft gemaakt.
3.4 Indien partijen prijzen per dier of per kilo levend gewicht zijnovereengekomen, is het aantal door Veehandelaar in rekening gebrachtedieren of kilo’s bindend tenzij Afnemer binnen vier uren na de levering eengespecificeerde opgave verstrekt van het aantal niet geleverde dieren ofkilo’s en tevens Veehandelaar in staat stelt de berekening van Afnemer te(doen) controleren.
3.5 Veehandelaar is gerechtigd een bestelling in gedeelten uit te leveren.
3.6 Het risico voor te leveren dieren gaat over op Afnemer op het tijdstip vanafgifte op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering. Hetafgiftetijdstip is het moment waarop het dier de laadklep heeft verlaten ofzoveel eerder als Afnemer of diens vervoerder eerder de dieren onder hunhoede hebben gekregen. Het risico wordt geacht op Afnemer over te gaanop het overeengekomen tijdstip van aflevering, indien Veehandelaar ofOpdrachtgever de dieren op de overeengekomen tijd en plaats gereedheeft voor afgifte.
3.7 Bij verkoop van dieren bestemd voor de slacht, export of een ander doel waarbij dekeuringsinstantie de dieren keurt, draagt Afnemer het risico waaronder het risico datde keuringsinstantie de dieren niet of niet volledig goedkeurt tenzij vast staat dat ditniet-goedkeuren is te wijten aan de Leverancier van Veehandelaar. Afnemer is dangehouden eventuele schade niet op Veehandelaar maar direct op Leverancier teverhalen; Veehandelaar verleent daaraan zo nodig medewerking.

Artikel 4 – Transport
4.1 Afnemer draagt zorg voor het vervoer van de dieren en voldoende verzekering vande aansprakelijkheid in de ruimste zin des woords.
4.2 Afnemer is steeds de organisator of vervoerder in de zin van de EGTransportverordening (nr. 1/2005) en draagt ook uit dien hoofde zorg voor de voorhet transport noodzakelijke gegevens en documenten.
4.3 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar of Opdrachtgever zorg draagt voorhet vervoer van dieren, zijn op dat vervoer de AVVC aanvullend van toepassing:artikel 11 AVVC alsmede overige bepalingen die afwijken van deze algemenevoorwaarden zijn niet van toepassing. Tijdens de duur van het transport ontstaneof ten gevolge van het transport ontstane schade komt ten laste van Afnemer.Afnemer draagt zorg voor een vracht- en aansprakelijkheidsverzekering metvoldoende dekking.
4.4 Indien Afnemer bij dat vervoer gebruik maakt van aan Veehandelaartoebehorende zaken zoals veetransportmiddelen of diensten van Veehandelaar,vrijwaart Afnemer Veehandelaar voor alle schade die Veehandelaar, Afnemer ofderden onder andere ten gevolge van gebreken aan die zaken of fouten vanVeehandelaar, mochten lijden.
4.5 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar zorg draagt voor het transport of een gedeelte daarvan, sluit Veehandelaar alle aansprakelijkheid uit voorschade die tijdens of ten gevolge van dat transport is ontstaan.Veehandelaar sluit in het bijzonder aansprakelijkheid uit voor tijdens het transportontstane schade waaronder gebreken aan dieren, besmetting van of door dieren,dood van dieren alsmede beschadiging van eigendommen van Afnemer of derden.Artikel 8 is van toepassing.
4.6 Indien Afnemer juridisch of feitelijk niet de organisator of vervoerder is of kan zijn,is Leverancier de organisator of vervoerder. Indien Veehandelaar dat wenst, isAfnemer gehouden niet Veehandelaar maar rechtstreeks diens Leverancier aan tespreken voor schade tenzij de schade verwijtbaar is aan Veehandelaar. Indienvaststaat dat Veehandelaar de organisator of vervoerder is, vrijwaart AfnemerVeehandelaar – behoudens opzet of grove roekeloosheid van Veehandelaar –voor alle schade en aanspraken zoals boetes en heffingen die derden, waaronderde overheid.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden bij levering dochuiterlijk binnen veertien dagen na de levering. Veehandelaar bepaalt de wijze vanbetaling.
5.2 Elke verrekenings- of opschortingsbevoegdheid van Afnemer jegens Veehandelaarwordt uitgesloten. Veehandelaar is te allen tijde gerechtigd tot verrekening metvorderingen van Afnemer op Veehandelaar, ongeacht de aard of opeisbaarheiddaarvan.
5.3 Veehandelaar is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leverendieren, te verrichten werkzaamheden en wegingskosten, keurgelden of heffingenanderszins.
5.4 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald is hij inverzuim en heeft Veehandelaar het recht om vanaf de vervaldag aan Afnemer,zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, rente in rekening te brengen vantenminste 1% per maand of gedeelte daarvan, tot aan de datum van algehelevoldoening.
5.5 Alle in redelijkheid gemaakte en te maken gerechtelijke en buitengerechtelijkekosten met betrekking tot de inning van vorderingen, zijn volledig voor rekeningvan Afnemer.
5.6 De buitengerechtelijke kosten zijn ten minste gelijk aan 15% van het openstaandebedrag, met een minimum van € 125,- exclusief BTW.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Veehandelaaronafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk ofblijvend verhinderd.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepenin het vermelde in het eerste lid, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,arbeidsconflicten, transportmoeilijkheden, transportverboden, dierziektencrises ennaar aanleiding daarvan getroffen overheidsmaatregelen zoals handels- envervoersbeperkingen, brand, ziekte van Veehandelaar of bij Veehandelaarwerkzame personen en andere storingen in het bedrijf van Veehandelaar of datvan de Opdrachtgever of leveranciers van Veehandelaar.
6.3 Bij overmacht heeft Veehandelaar de mogelijkheid om determijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of deovereenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden. Indien deovermacht nadat dertig dagen zijn verstreken nog voortduurt, heeft ook Afnemerhet recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst wordtontbonden is Veehandelaar niet gehouden tot voldoening van enigeschadevergoeding met dien verstande dat Veehandelaar gehouden kan zijn eenvoordeel dat Veehandelaar ten gevolge van de overmacht mocht hebben genotenaan Afnemer te vergoeden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na aflevering blijven de geleverde dieren eigendom van Veehandelaar ofOpdrachtgever totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegensVeehandelaar of Opdrachtgever voortvloeiende uit alle tussen de Afnemer enVeehandelaar of Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
7.2 Na aflevering blijven de geleverde dieren die zijn bestemd voor de slacht, ook alszij reeds zijn verwerkt tot helften van karkassen, eigendom van Veehandelaar ofOpdrachtgever totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegensVeehandelaar of Opdrachtgever voortvloeiende uit alle tussen de Afnemer enVeehandelaar of Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
7.3 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Veehandelaar mee te werken aan devestiging van een pandrecht op de vorderingen die Afnemer uit hoofde vandoorlevering van dieren op diens afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
7.4 Afnemer is verplicht tot een dusdanige administratie en stalling van de aanVeehandelaar in eigendom toebehorende dieren opdat die dieren herkenbaar zijnals eigendommen van Veehandelaar.
7.5 Afnemer is verplicht de dieren in een goede conditie te houden en te voorzien vangoede medische zorg, voeding en stalling opdat die dieren hun waarde behoudenzoals een zorgvuldig schuldenaar.
7.6 Het bezwaren van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde dieren is niettoegestaan zolang de opschortende voorwaarde genoemd in het eersterespectievelijk tweede lid van dit artikel niet is ingetreden.
7.7 Afnemer is verplicht om op eerste verzoek aan Veehandelaar volledigemedewerking te verlenen, teneinde Veehandelaar in de gelegenheid te stellen deonder eigendomsvoorbehoud geleverde dieren te inspecteren en/of bij hem terugte halen. Veehandelaar heeft te allen tijde toegang tot deze dieren en karkassen:Afnemer geeft toestemming aan Veehandelaar om alle ruimten te betreden waarindeze dieren en karkassen zich kunnen bevinden inclusief het recht zichzelf zonodig hiertoe toegang te verschaffen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Veehandelaar sluit aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in ofaan geleverde dieren of verrichte werkzaamheden, voor zover de wet zulkstoestaat en behoudens grove roekeloosheid of opzet van Veehandelaar,uitdrukkelijk uit. Afnemer en Opdrachtgever zijn ermee bekend dat Veehandelaaruitsluitend handelt als tussenpersoon en dus geen aansprakelijkheid voor dierenkan aanvaarden die hij van elders heeft betrokken en wier voorgeschiedenis hemonbekend is behoudens hetgeen aan hem is gebleken uit de aan hem verstrekte
8.2 Veehandelaar aanvaardt in het bijzonder geenaansprakelijkheid voor fouten of gebreken in of ten gevolge van doorVeehandelaar, derden of Afnemer ter beschikking gestelde gegevens eninformatie.
8.3 Veehandelaar is – behoudens opzet of grove roekeloosheid - in geen gevalaansprakelijk voor de gezondheidsstatussen van geleverde dieren en voorwijzigingen die in deze statussen op welk moment dan ook mochten optreden ofhet verval hiervan. Evenmin is Veehandelaar aansprakelijk voor de veterinairestatus of anderszins voor de overeenkomst en aansprakelijkheid relevante statusen beperkingen van de bedrijven waarvan de geleverde dieren afkomstig zijn envoor wijzigingen die in deze statussen op welk moment dan ook mochtenoptreden of het verval hiervan.
8.4 Veehandelaar is – behoudens opzet of grove roekeloosheid - niet aansprakelijkvoor schade die het gevolg is van besmettelijke veeziekten waarbij geleverdedieren zijn betrokken of medeveroorzaker zijn, schadelijke erfelijkeeigenschappen en tegenvallende productiviteit van geleverde dieren.
8.5 Door Veehandelaar in het kader van met de Afnemer te sluiten of geslotenovereenkomsten verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden totaansprakelijkheid van Veehandelaar.
8.6 Veehandelaar is niet aansprakelijk voor schade, ook al mocht de oorzaak van dieschade eerder zijn ontstaan, indien na het tijdstip waarop het risico is overgegaana. de dieren niet goed en conform ten minste de daarvoor geldende voorschriftenvan overheidswege zijn onderhouden of gehouden;b. de dieren aan gevaren zoals ziekten, zijn blootgesteld;c. de dieren voor andere doeleinden zijn gebruikt of te zwaar zijn belast;d. de dieren zijn verwerkt.
8.7 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronderook begrepen stagnatie in de productie van het bedrijf van Afnemer, boetes ofheffingen anderszins of derden.
8.8 In gevallen waarbij de aansprakelijkheid van Veehandelaar desalnietteminvaststaat, is aansprakelijkheid van Veehandelaar beperkt tot het bedrag dat deaansprakelijkheidsverzekeraar van Veehandelaar terzake de schade zal uitkeren.Als de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van Veehandelaarvaststaat, wordt – onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van dekoopsom - de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de koopsomdie voor dat dier of de betreffende dieren in het kader van die opdracht, inrekening is gebracht.
8.9 Elke aanspraak jegens Veehandelaar vervalt na ommekomst van een jaar na dedag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekendkon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 9 – Reclames en gebreken
9.1 Reclames over onjuistheden in facturen van Veehandelaar of over verrichtewerkzaamheden dienen schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld binnen achtdagen na de factuurdatum. Facturen opgesteld door Afnemer of derden enbestemd voor Veehandelaar behoeven schriftelijke instemming vanVeehandelaar.Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.
9.2 Zichtbare gebreken aan dieren waarbij een voorbehoud is gemaakt in de zin van artikel 3.3 dienen binnen twee werkdagen na de levering bijVeehandelaar schriftelijk te worden gemeld.
9.3 Niet zichtbare gebreken dienen terstond nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijzekonden worden ontdekt, doch uiterlijk binnen acht dagen na de levering, schriftelijkte worden gemeld bij Veehandelaar. Bij protocol kan van de in de eerste volzinbedoelde termijnen worden afgeweken.
9.4 Gebreken worden geacht ten tijde van de levering zichtbaar te zijn tenzij Afnemersluitend bewijs levert dat het gebrek reeds bestond ten tijde van het sluiten van deovereenkomst. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 kunnen Afnemer enVeehandelaar overeenkomen samen een onafhankelijk deskundige aan te wijzendie een voor partijen bindend oordeel uitspreekt over:a. het tijdstip van het ontstaan van het gebrek;b. de vraag of het gebrek ten tijde van de levering kon worden ontdekt;c. de omvang van de schade;d. de bijdrageplicht van Afnemer en Veehandelaar in de vergoeding van deschade.
9.5 Ten aanzien van gebreken op het vlak van de diergezondheid zoals bij dierziektenof een vermoeden daarvan wordt gehandeld conform daartoe door de VLNvastgestelde protocollen. Indien een partij niet conform het toepasselijke protocolhandelt, is deze partij in beginsel aansprakelijk voor de schade die partijen lijdenten gevolge van het gebrek.
9.6 Afnemer stelt Veehandelaar in de gelegenheid een klacht behoorlijk te onderzoekenof te doen onderzoeken bij gebreke waarvan de aanspraken van Afnemer vervallen.
9.7 Bij overschrijding van de in dit artikel of krachtens dit artikel in protocollen gesteldetermijnen vervalt elke aanspraak jegens Veehandelaar waaronder ook het rechtop reclame. Dit recht vervalt tevens indien de door Veehandelaar geleverdedieren zijn verwerkt.

Artikel – 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen,die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoorgegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance vanbetaling van Afnemer of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, isVeehandelaar, onverminderd het bepaalde in het derde lid, gerechtigd deuitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst teontbinden.10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst,alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winstdaaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.10.3 Indien Afnemer in verzuim is geraakt, is ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN (Nederlands, Duits, Engels)
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (Nederlands, Duits, Engels)


Veehandelaar bevoegd tot uitoefeningvan de rechten die de wet hem toekent zoals ontbinding van de overeenkomst,recht op teruggave van de geleverde dieren, een en ander onverminderd deplicht van Afnemer om Veehandelaar schadeloos te stellen en ook de gederfdewinst van Veehandelaar te vergoeden. Veehandelaar is gerechtigd de in het kadervan de overeenkomst geleverde of nog uit te leveren dieren te gelde maken.

Artikel 11 – Relatie Opdrachtgever en Veehandelaar bij opdracht totaankoop
Indien Opdrachtgever tevens Afnemer is van Veehandelaar gelden de volgende bedingen:
a. Veehandelaar spant zich naar zijn beste vermogen in om deopdracht van Opdrachtgever uit te voeren doch garandeert daarbij geen resultaat.
b. Veehandelaar is vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert. De toepassing van deartikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordtuitgesloten.
c. Naast de koopprijs is Opdrachtgever aan Veehandelaar een vergoedingverschuldigd voor diens agro-dienstverlenende werkzaamheden.
d. Facturen opgesteld door Opdrachtgever of derden behoeven schriftelijkeinstemming van Veehandelaar.

Artikel 12 – Inkoop- en verkoopvoorwaarden VLN: conflictregel
12.1 Indien Afnemer de inkoopvoorwaarden van VLN hanteert, zijn tussen partijen dieverkoopvoorwaarden van toepassing met dien verstande dat:
a. bij gebreken aan vee of schade anderszins, de benadeelde partij gehouden is,indien de andere partij dat wenst en onverminderd het bepaalde in het tweedeen derde lid, niet de andere partij maar rechtstreeks diens handelsrelatie zoalsLeverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin vaneindgebruiker aan te spreken tenzij de schade verwijtbaar is aan de anderepartij zelf;
b. de andere partij, voor zover hij daardoor niet in een juridisch nadeliger positiekomt te verkeren, gehouden is medewerking te verlenen aan acties zoalsmedewerking aan een overdracht van de contractuele rechten en plichten vande benadeelde partij, die erop zijn gericht diens schade rechtstreeks te verhalenop de handelsrelatie van de andere partij zoals diens Leverancier in de zin vande producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker;
12.2 Partijen zijn gehouden eerst met elkaar in overleg te treden teneinde eenminnelijke regeling te beproeven.
12.3 Bij gebreken aan vee of schade anderszins zijn partijen steeds gehouden elkaar teinformeren over acties die zij van plan zijn jegens derden, in het bijzonder relatiesvan partijen, te ondernemen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en arbitraal beding
13.1 Op alle door de Veehandelaar gesloten overeenkomsten zijn de binnen deveehandel geldende ongeschreven en geschreven normen en voor het overige hetNederlandse recht van toepassing.
13.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig blijken, wordt deovereenkomst zoveel mogelijk naar haar strekking uitgelegd.
13.3 Partijen onderwerpen alle geschillen waaronder ook begrepen transportgeschillendie voortvloeien uit tussen hen bestaande of toekomstige rechtsbetrekkingen aanarbitrage conform de door de Stichting voor Veearbitrage daartoe vastgesteldereglementen. Deze reglementen zijn verkrijgbaar bij de Stichting voorVeearbitrage, gevestigd te ’s-Gravenhage, postadres De Panoven 27d (4191 GW)te Geldermalsen, www.veearbitrage.nl.

Darwinstraat 7-G
6718 XR Ede
T: +31 (0)318 463 040
F: +31 (0)318 461 022
Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio